Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
26.02.2020, 16:11

MBR Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi ("Emitent”) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 30 kwietnia 2020 r. kadencją zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 25 lutego 2020 r. uchwały w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu Spółki, na podstawie których powołała Zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, która rozpocznie się w dniu 1 maja 2020 i trwać będzie przez okres 5 lat.
Skład Zarządu nowej kadencji przedstawia się następująco: 1) Pan Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu 2) Pani Elżbieta Mokrzycka - Wiceprezes Zarządu ds. Administracji 3) Pani Anna Mokrzycka Nowak - Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju 4) Pan Wiktor Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych 5) Pan Tobiasz Mokrzycki - Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu nowej kadencji, żaden z nich: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; 2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Noty biograficzne, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach oraz opis przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu nie uległy zmianie w stosunku do informacji umieszczonych w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2017 roku – dostępnym na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty