Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
3.03.2020, 14:12

MBR Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 12 330 226,35 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 35/100), co stanowi 3,51 zł na jedną akcję.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: 1. dzień dywidendy (dzień D) tj. dzień nabycia prawa do dywidendy – na 12 marca 2020 roku, 2. termin wypłaty dywidendy (dzień W)– na 19 marca 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez Spółkę w celu umorzenia w ilości 60.000 sztuk (słownie: sześćdziesiąt tysięcy).

Inne komunikaty