Notowania

PEPEES: strona spółki
26.03.2020, 9:59

PPS Korekta do raportu nr 5/2020

Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych …, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. niniejszym dokonuje sprostowania pomyłki pisarskiej jaka wystąpiła w załączniku: „PEPEES_projekty uchwal_ZWZ.pdf” do raportu bieżącego nr 5/2020.
W uchwale nr 9 § 1 Było: „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,6 zł (słownie: sześć groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 13.481.930,51 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. ” Powinno być: „ Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 13.481.930,51 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki” Prawidłowa treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o dywidendzie z zysku za rok 2019 została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2020 w prawidłowej wysokości.

Załączniki

Inne komunikaty