Trwa ładowanie...

Notowania

KETY: strona spółki
31.03.2020, 17:58

KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 31 marca 2020 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) podjął uchwałę nr 256/2020 stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda.
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 kwietnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 kwietnia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLKETY000011. Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 2 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty