Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2019

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”), informuje, iż w dniu 31 marca 2020 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto w wysokości 7.497.963,17 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy 17/100 złotych) podzielić w sposób następujący:
- kwotę 2.940.435,12 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć 12/100 ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,24 zł na jedną akcję, - kwotę 4.557.528,05 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, Dodatkowo Zarząd Spółki rekomenduje, żeby dzień dywidendy był wyznaczony na dzień 2 maja 2020 roku natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 14 maja 2020 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 roku Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zaproponowany przez Zarząd podział zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2019 oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie propozycji podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2019 przedstawionej przez Zarząd Spółki.

Inne komunikaty