Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 27 kwietnia 2020 roku, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanowiło podzielić zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2019 r., który wyniósł 7.497.963,17 zł, zgodnie z art. 348 § 1 ksh i jako zysk przeznaczony do podziału przekazać następujące kwoty:
 kwotę 2.940.435,12 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści pięć 12/100 ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,24 zł na jedną akcję,  kwotę 4.557.528,05 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całość zysku przeznaczonego do podziału za rok 2019 i przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy będzie wynosić 2.940.435,12 zł, co daje 0,24 zł na jedną akcję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 348 § 3 wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 2 maja 2020 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 maja 2020 roku. Dywidendą objętych zostało 12.251.813 akcji Spółki.

Inne komunikaty