Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Zniesienie ograniczeń w wywozie niektórych towarów

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uchyliło dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów w tym przedmiocie. Na podstawie dotychczasowych przepisów zamiar zbycia lub wywozu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych wymagał powiadomienia właściwego wojewody, który z kolei mógł złożyć wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe rozporządzenie wyłączyło z tego reżimu rękawiczki lateksowe i rękawiczki nitrylowe. Wcześniej Minister Zdrowia zmienił wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usuwając z tego wykazu m.in. rękawice zabiegowe i rękawice chirurgiczne, w związku z czym zamiar zbycia lub wywozu tych wyrobów nie podlega już procedurze zgłoszenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Utraciło również moc Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz, na mocy którego wywóz poza Unię Europejską m.in. rękawic, wymagał uzyskania zezwolenia właściwego organu państwa członkowskiego.
Tym samym zniesione zostały administracyjne ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Emitenta. Obowiązujące do tej pory ograniczenia w wywozie towarów poza terytorium Polski, w tym do innych krajów Unii Europejskiej, spowodowały istotne utrudnienia w bieżącej działalności spółek zależnych Emitenta oraz w realizacji dostaw do klientów spoza Polski. Emitent zakłada, że zniesienie tych ograniczeń pozwoli na znaczną poprawę w tym obszarze co przełoży się w szczególności na poprawę wyników spółek dystrybucyjnych.

Inne komunikaty