Trwa ładowanie...

Notowania

KVT Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13 maja 2020 roku otrzymał podpisany przez drugą stronę – jednego z liderów sprzedaży napojów na rynku amerykańskim („Kontrahent”) - egzemplarz umowy o współpracy w zakresie prowadzenia przez Spółkę produkcji uzgodnionych napojów Kontrahenta na jego rzecz i pod jego marką („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest ustalenie przez Strony warunków współpracy w zakresie produkcji przez Spółkę na zamówienie Kontrahenta uzgodnionego asortymentu produktów Kontrahenta. Usługi będą świadczone przez Spółkę zgodnie z pisemnymi specyfikacjami i instrukcjami obsługi Kontrahenta. Każdorazową podstawą do realizacji Umowy będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane przez Kontrahenta do Spółki i akceptowane przez Spółkę. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Z uwagi na ramowy charakter Umowy, Kontrahent nie posiada zobowiązania względem Emitenta do składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia Umowy Emitent nie jest w stanie w sposób precyzyjny określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej Umowy. Emitent wskazuje jednak, iż w ramach zawartej Umowy otrzymał od Kontrahenta pierwsze zamówienie o łącznej wartości 3.325.069,44 USD, które zostało przez Emitenta zaakceptowane do realizacji. Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja zawartej z Kontrahentem Umowy stanowi istotną pozycję w portfelu zamówień realizowanych przez Emitenta.

Inne komunikaty