Trwa ładowanie...

Notowania

PEKAO: strona spółki
22.05.2020, 17:34

PEO Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 22 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Banku za 2019 rok („Uchwała”). Uchwała nie przewiduje wypłaty dywidendy.
Zgodnie z Uchwałą: 1) z zysku netto Banku za rok 2019 w kwocie 2.247.466.618,97 zł (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 97/100) przeznacza się na kapitał rezerwowy kwotę 562.409.000,69 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych 69/100), tj. ok. 25% zysku netto Banku za rok 2019; 2) pozostałą część zysku netto Banku za rok 2019 w kwocie 1.685.057.618,28 zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście złotych 28/100), tj. ok. 75% zysku netto Banku za rok 2019, pozostawia się niepodzieloną. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty