Trwa ładowanie...

Notowania

LSISOFT: strona spółki
26.05.2020, 11:16

LSI Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2020 roku, działając w trybie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. W przedmiotowym wniosku Zarząd LSI Software S.A. mając na uwadze niepewność gospodarczą wywołaną epidemią koronawirusa COVID-19 oraz warunki uzyskanej przez Spółkę pomocy publicznej w ramach pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, rekomenduje, aby zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6.376.953,95 PLN przeznaczyć w kwocie:
• 6.298.948,95 PLN na kapitał zapasowy; • 78.005,00 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty