Trwa ładowanie...

Notowania

LSISOFT: strona spółki
28.05.2020, 13:25

LSI Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2019.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza uchwałą nr 03/RN/2020 po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym sposobu podziału zysku za 2019 rok, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2020, akceptuje wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

Inne komunikaty