Trwa ładowanie...

Notowania

UNIBEP: strona spółki
30.06.2020, 13:44

UNI Zawarcie warunkowej umowy na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Poborzańskiej

Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie.
Zamawiającym jest HI Poborzańska II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej Home Invest Poborzańska I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (Zamawiający). Przedmiotem Umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospodarowania terenu. W budynku o wysokości od 5 do 8 kondygnacji nadziemnych znajdą się 124 lokale mieszkalne i 132 miejsca postojowe (Inwestycja). Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wyniesie 30 650 000 zł netto. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Inwestycji jest otrzymanie przez Emitenta od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji robót do dnia 15 sierpnia 2020 r. Natomiast zakończenie realizacji Inwestycji nastąpi w terminie 19 miesięcy od dnia rozpoczęcia. Umowa zawiera postanowienia odnośnie możliwości naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w realizacji robót z przyczyn, za które Emitent ponosi odpowiedzialność lub w razie odstąpienia od Umowy. Łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia netto danej umowy. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty