Trwa ładowanie...

Notowania

MOBRUK: strona spółki
17.07.2020, 7:52

MBR Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 16 lipca 2020 r Emitent podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKP PLK") na świadczenie usług polegających na zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton.
Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji umowy ramowej nie może przekroczyć kwoty 18 122 500,00 zł netto. Umowa ramowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 21 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej realizację. Zgodnie z zapisami umowy ramowej PKP PLK będzie udzielał Emitentowi zamówień cząstkowych w miarę zaistniałych potrzeb. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem umowy PKP PLK zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej i faktycznie odebranej ilości odpadów.

Inne komunikaty