Trwa ładowanie...
bCNfafit

Notowania

OTLOG: strona spółki
31.07.2020, 20:34

OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3 oraz 4 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały"). Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że Uchwały wchodzą w życie z dniem ich powzięcia, przy czym zmiany do warunków emisji przewidziane uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzą w życie z dniem powzięcia tej uchwały, a zmiana Warunków Emisji przewidziana uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia do warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta zmiany analogicznej do zmiany określonej w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy. Emitent potwierdzi spełnienie się ww. warunku zawieszającego w osobnym raporcie bieżącym. Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 lipca 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-07-31
OTS Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki
5,40
0,00
2020-07-31
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
5,40
0,00
2020-07-30
OTS Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję
5,00
0,00
2020-07-30
OTS Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023
5,00
0,00
2020-07-28
OTS Realizacja planu naprawczego – planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta
5,35
-1,87
2020-07-28
OTS Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
5,35
-1,87
2020-07-23
OTS Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
4,98
+0,40
2020-07-22
OTS Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,98
0,00
2020-07-15
OTS Zawarcie umów zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,54
+5,73
2020-07-10
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 31.07.2020 r.
4,54
0,00
bCNfafjb