Trwa ładowanie...

Notowania

PREMIUMF: strona spółki
31.07.2020, 21:01

PMF Zmiana udziału w głosach

Zarząd spółki Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej pełna treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o obniżeniu przeze mnie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 24 lipca 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 43.415.060 akcji serii E, o czym dowiedziałem się w dniu 27 lipca 2020 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed wskazanymi transakcjami posiadałem 2.464.750 akcji Spółki Oxygen S.A. stanowiących 26,79% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2.464.750 głosów, co stanowi 26,79% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po wskazanych transakcjach posiadam 2.464.750 akcji Spółki Oxygen S.A. stanowiących 4,68% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 2.464.750 głosów, co stanowi 4,68% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2.464.750 głosów, co stanowi 4,68% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty