Trwa ładowanie...
bCZvAVpN

Notowania

KETY: strona spółki
13.08.2020, 12:50

KTY Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: Akcjonariusz) zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Kaczmarka oraz Pana Przemysława Rasza na niezależnych członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Kandydatury zostały złożone do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymane od Akcjonariusza życiorysy kandydatów wraz z oświadczeniami i informacją o spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej oraz ich zgodę na kandydowanie. Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-24
KTY Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2020 r. oraz informacje dotyczące wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność operacyjną w tym okresie
420,00
0,00
2020-09-11
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta
475,00
+0,21
2020-09-10
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
479,00
+0,42
2020-09-08
KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
494,00
-2,02
2020-09-08
KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
494,00
0,00
2020-08-31
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
485,00
0,00
2020-08-24
KTY Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
480,50
+0,31
2020-08-20
KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
479,50
0,00
bCZvAVqv