Trwa ładowanie...

Notowania

BEDZIN: strona spółki
13.08.2020, 15:59

BDZ Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 05.08.2020r., niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uzyskanych oświadczeń i opinii Rady Nadzorczej do Raportu Rocznego za 2019 r.:
1) Oświadczenie Rady Nadzorczej zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 2) Opinia Rady Nadzorczej odnosząca się do zastrzeżenia wyrażonego w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z §70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 3) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zgodnie z §70 ust. 1. pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. oraz treść uzyskanych oświadczeń i opinii Rady Nadzorczej do Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2019 r.: 1) Oświadczenie Rady Nadzorczej zgodnie z §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 2) Opinia Rady Nadzorczej odnosząca się do podstawy odmowy wydania opinii wyrażonej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z §71 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 3) Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, zgodnie z §71 ust. 1. pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r. poz. 757.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-08
BDZ Nowy skład Rady Nadzorczej spółki po zarządzeniu głosowania oddzielnymi grupami.
9,00
0,00
2020-09-08
BDZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07.09.2020 r.
9,00
+0,56
2020-09-08
BDZ Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 07.09.2020 r., informacja o zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza.
9,00
+0,56
2020-09-04
BDZ Rezygnacja Pana Wojciecha Sobczaka z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
9,05
-0,55
2020-09-04
BDZ Kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Uzupełnienie treści projektów uchwał dotyczących pkt. 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
9,05
-0,55
2020-08-19
BDZ Korekta raportu bieżącego nr 24/2020 zawierającego informację dotyczącą umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych
9,20
-4,35
2020-08-18
BDZ Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
9,20
0,00
2020-08-17
BDZ Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.
9,00
+0,56
2020-08-13
BDZ Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej.
8,90
0,00
2020-08-13
BDZ Rezygnacja Pana Mirosława Leń z funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A..
8,90
0,00