Trwa ładowanie...
bCXxfTBx

Notowania

REGNON: strona spółki
13.08.2020, 20:52

REG Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o następującej treści:
Wiwex Invest s.r.o. z siedzibą w Trzyńcu, Republika Czeska [dalej: Zawiadamiająca] na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, z późn. zm.] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia że: 1. w dniu 10 lipca 2020 r. przekroczyła 15% ogólnej liczby głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Zawiadamiająca nabyła 429.389 akcji Spółki. 2. przed nabyciem akcji Zawiadamiająca posiadała 464.524 akcje na okazciela Spółki, z których przysłuiwało 464.524 głosów, co stanowiło 9,73% udziału w kapitale oraz 9,73% udziału w głosach na WZA Spółki. 3. po nabyciu akcji Zawiadamiająca posiada 893.913 akcji Spółki [w tym 100.388 akcji imiennych i 793.525 akcji na okaziciela] z których przysługuje 893.913 głosów [w tym 100.388 z akcji imiennych i 793.525 z akcji na okaziciela], co stanowi 18,73% udziału w kapitale [w tym 2,10% z akcji imiennych i 16,63% z akcji na okaziciela] oraz 18,73% udziału w głosach na WZA Spółki [w tym 2,10% z akcji imiennych i 16,63% z akcji na okaziciela]. 4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki. 5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

Inne komunikaty

bCXxfTCf