Trwa ładowanie...
bDHTXEWJ

Notowania

PEKABEX: strona spółki
1.09.2020, 18:58

PBX Zawarcie umowy ramowej odnawialnego limitu kredytowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę ramową, dotyczącą odnawialnego limitu kredytowego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: przyznanie Spółce przez Bank odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: maksymalna kwota limitu kredytowego wynosi 20.000.000,00 zł Cel zawarcia umowy: udostępnienie Spółce przez Bank w ramach limitu kredytowego gwarancji bankowych i kredytu w rachunku bieżącym Termin zakończenia okresu finansowania: 26 sierpnia 2022 r. Zabezpieczenia spłaty należności: 1. gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 16.000.000,00 zł na okres od dnia wpisu do rejestru BGK do dnia 25 listopada 2022 r., 2. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 30.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2023 r., 3. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę w związku z objęciem gwarancją PLG-FGP. Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: objęcie kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDHTXEXr