Trwa ładowanie...
bDHTISdN

Notowania

PEKABEX: strona spółki
3.09.2020, 21:05

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. ("Spółka") powzięła informację o podpisaniu przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie podpisanej wcześniej przez Spółkę umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: „Rozbiórka i budowa budynku biurowo-garażowo-socjalnego „C” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie” Wartość umowy: 3% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: w dniu zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy Okres gwarancji: 36 miesięcy Okres rękojmi: 60 miesięcy Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 3% wartości umowy Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 30% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDHTISev