Trwa ładowanie...

Notowania

CZK Podpisanie umowy objęcia akcji i nabycie spółki fotowoltaicznej.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu dalej: "Emitent" informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa objęcia 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych.
W zamian Emitent nabył pakiet większościowy udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn. Emitent w najbliższym czasie zamierza zmienić profil prowadzonej działalności na fotowoltaikę. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostały objęte w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.

Inne komunikaty