Trwa ładowanie...
bEqfXmvF

Notowania

GOTFI: strona spółki
2.10.2020, 19:15

GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY

Zarząd Spółki GO24.PL SA _"Spółka"_, działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm_, przekazuje w ponizej treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 02.10.2020 r. od Pana Tomasza Kołodziejaka:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 b), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa”) informuję, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej GO TFI SA), (dalej „Spółka”) doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału 11,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zwiększenie powyżej 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zmiana Stanu Posiadania") o co najmniej 5% (obowiązek z art. 69 ust.2 pkt 1b Ustawy) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, to jest o 25,51%. Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 182 670 akcji Spółki, stanowiących 11,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 182 670 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 182 670 akcji Spółki, stanowiących 36,65% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 182 670 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie informuję, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy. Ponadto w związku z domniemaniem wynikającym z art. 87 ust.4 pkt 1 w związku z ust. 1a oraz ust. 1 pkt 6 oraz ustępem 3 Ustawy zawiadamiam, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki osób wchodzących w skład domniemanego porozumienia (Tomasz Kołodziejak, Marek Kołodziejak, Stanisław Kołodziejak, Henryka Kołodziejak). W wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki osób wchodzących w skład domniemanego porozumienia z dotychczasowego łącznego stanu posiadania 323 965 akcji Spółki, stanowiących 19,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 323 965 głosów z akcji Spółki do obecnego stanu posiadania 323 965 akcji Spółki, stanowiących 65,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 65,00%% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 323 965 głosów z akcji Spółki. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dotychczasowego stanu posiadania o co najmniej 5% (obowiązek z art. 69 ust.2 pkt 1b Ustawy) tj. o 45,25%. Jednocześnie wskazuję, że wskazane domniemane porozumienie dotychczas nigdy nie było zawarte."

Inne komunikaty

bEqfXmwn