Trwa ładowanie...
bEqgPbcl

Notowania

GOTFI: strona spółki
2.10.2020, 19:26

GTF ZAWIADOMIENIE ZNACZNE PAKIETY

Zarząd Spółki GO24.PL SA _"Spółka"_, działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm_, przekazuje w ponizej treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę w dniu 02.10.2020 r. od Pani Beaty Kielan:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa”) ”) informuję, że w dniu 01.10.2020 r. powziołem informację, że w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego GO24.PL SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej GO TFI SA), (dalej „Spółka”) doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału 7,39% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zwiększenie powyżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: "Zmiana Stanu Posiadania"). Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 121 194 akcji Spółki, stanowiących 7,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 121 194 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 121 194 akcji Spółki, stanowiących 24,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 24,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 121 194 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie informuję, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 Ustawy. Ponadto w związku z domniemaniem wynikającym z art. 87 ust.4 pkt 1 w związku z ust. 1a oraz ust. 1 pkt 6 oraz ustępem 3 Ustawy zawiadamiam, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki osób wchodzących w skład domniemanego porozumienia (Beata Kielan, Marcin Janek). W wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2020 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki osób wchodzących w skład domniemanego porozumienia z dotychczasowego łącznego stanu posiadania 145 433 akcji Spółki, stanowiących 8,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8,87% głosów z akcji Spółki do obecnego stanu posiadania 145 433 akcji Spółki, stanowiących 29,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 145 433 głosów z akcji Spółki. Jednocześnie wskazuję, że wskazane domniemane porozumienie dotychczas nigdy nie było zawarte."

Inne komunikaty

bEqgPbcT