Trwa ładowanie...
bDZAuRLp

Notowania

CFG: strona spółki
10.10.2020, 22:40

CFG Zawarcie umowy z Slitherine Software UK LTD.

Zarząd spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9.10.2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a spółką Slitherine Software UK LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii (dalej jako: Partner).
Przedmiotem zawartej umowy jest wydanie przez Partnera gry stworzonej przez Emitenta (dalej jako: Gra). Spółka odpowiedzialna będzie m. in. za przygotowanie finalnej wersji Gry oraz materiałów promocyjnych, natomiast Partner odpowiadać będzie m. in. za sprzedaż oraz działalność marketingową i promocyjną związaną z Grą. Gra zostanie wydana w wersji na PC, przy czym strony umowy nie wykluczają możliwości wydania jej również na inne platformy. Właścicielem praw autorskich do Gry pozostaje Emitent. Z tytułu zawartej umowy Spółce przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% zysku netto tj., przychodów ze sprzedaży Gry pomniejszonych o koszty i opłaty związane z wykonaniem umowy. Umowa obowiązuje przez 7 lat od dnia pierwszego komercyjnego wydania Gry. Po upływie tego okresu umowa zostanie automatycznie przedłużona. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia. Przewidywany czas produkcji Gry wynosi 14 miesięcy, a wartość umowy przekracza równowartość 600 tys. zł. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z tytułu sprzedaży Gry, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment publikacji raportu jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy Gry, którą trudno przewidzieć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bDZAuRLX