Trwa ładowanie...

Notowania

SYGNITY: strona spółki
16.10.2020, 17:25

SGN Rejestracja zmian w Statucie Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 października 2020 roku Spółka powzięła wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2020 roku rejestracji zmiany Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2020).
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje wykaz zarejestrowanych zmian oraz treść tekstu jednolitego Statutu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty