Trwa ładowanie...
bEhIwbfV

Notowania

AIN Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 października 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Artura Górskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przeze mnie progu powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce ABS INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem 13.000 akcji spółki ABS INVESTMENT S.A. w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect w dniu 26 października 2020 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed wskazanymi transakcjami posiadałem 395.000 akcji spółki ABS INVESTMENT S.A., stanowiących 4,94% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 395.000 głosów, co stanowiło 4,94% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po wskazanych transakcjach posiadam 408.000 akcji spółki ABS INVESTMENT S.A. stanowiących 5,10% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 408.000 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 408.000 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEhIwbgD