Trwa ładowanie...
bDHJbQJh

Notowania

FERRUM: strona spółki
30.10.2020, 17:32

FER Informacja nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w sprawozdaniu Zarządu z działalności w I półroczu 2020 r., dotyczących roszczenia skierowanego wobec spółki zależnej Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. [ZKS FERRUM] przez Termetal Piotr Glaner sp. k. [Kontrahent], Zarząd FERRUM [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Spółka za pośrednictwem swojego pełnomocnika powzięła telefoniczną informację z Sądu Okręgowego w Katowicach [Sąd] o wpłynięciu pozwu Kontrahenta przeciwko ZKS FERRUM. Sprawie nadany został bieg. Na chwilę publikacji niniejszego raportu ZKS FERRUM, Spółce ani osobom działającym w jej imieniu lub na jej rzecz nie został doręczony odpis pozwu. Emitent domniemywa, że pozew dotyczy odszkodowania za szkody wynikające z rzekomego dostarczenia przez ZKS FERRUM na rzecz Kontrahenta wadliwego produktu, natomiast jak informowała Spółka w ww. raporcie półrocznym, sprawa nie została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Kielcach, który uznał się za niewłaściwy. Szkody te obejmują koszty poniesione przez Kontrahenta oraz utracone korzyści.
Zgodnie z informacjami przekazanymi w ww. sprawozdaniu półrocznym oraz w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, Spółka podtrzymuje, że roszczenie i żądanie wywodzone przez Kontrahenta przeciwko ZKS FERRUM jest w całości bezzasadne. Liczne analizy, opinie i ekspertyzy wydane na etapie przedsądowym przez wiodących w Polsce ekspertów z zakresu metaloznawstwa, m.in. w randze profesorów i doktorów habilitowanych, wskazują na brak winy i odpowiedzialności ZKS FERRUM z tytułu szkód powstałych w majątku Kontrahenta. Stanowisko takie podziela również ubezpieczyciel ZKS FERRUM, który wydał decyzję odmowną w zakresie wypłaty świadczenia. Z ustaleń ZKS FERRUM i ubezpieczyciela wynika, że przyczyną szkody Kontrahenta było nieprawidłowe użytkowanie produktu dostarczonego przez ZKS FERRUM. Zgodnie z posiadaną wiedzą jest to nie pierwszy przypadek błędów w użytkowaniu produktów ZKS FERUM w zakładzie Kontrahenta. Z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym z Sądu wynika, że łączna wartość przedmiotu roszczenia wynosi ok. 37 mln zł, przy czym Spółka informuje, że całość tego roszczenia jest objęta polisą ubezpieczeniową posiadaną przez Grupę Kapitałową FERRUM, natomiast po doręczeniu odpisu pozwu Emitent dokona ponownej weryfikacji pod kątem pokrycia kwoty żądania w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obecnie ZKS FERRUM oczekuje na doręczenie przez Sąd odpisu pozwu. Następnie ZKS FERRUM zamierza podjąć niezbędne środki prawne zmierzające do oddalenia powództwa Kontrahenta. Emitent będzie informował o istotnych zdarzeniach dotyczących postępowania w dalszych raportach.

Inne komunikaty

bDHJbQJP