Trwa ładowanie...
bDzoZfyt

Notowania

ELB Informacja nt. postanowienia Sądu w sprawie zatwierdzenia warunków przetargu

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 88/2020 z dnia 10 października 2020 r. w sprawie informacja nt. przetargu w sprawie zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta, Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 5 listopada 2020 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia datowanego na dzień 5 listopada 2020 r. w którym Sąd postanowił zatwierdzić warunki przetargu na sprzedaż przez Spółkę wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej Emitenta tj. firmy ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach [Energotest], za cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania Energotest, o której mowa w raporcie bieżącym nr 82/2020 tj. za kwotę 18,2 mln zł.
Sąd postanowił, że przetarg przeprowadzony zostanie na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza w dniu 15 grudnia 2020 r., o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, sala nr 12. Ponadto Sąd określił, że umowa sprzedaży winna zostać zawarta w terminie do czterech miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferenta. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego sprzedaż mienia w ramach postępowania upadłościowego może nastąpić w drodze przetargu lub aukcji, z tym że warunki przetargu lub aukcji zatwierdza sędzia-komisarz. Podstawowy przedmiot działalności Energotestu obejmuje usługi związane z budową, modernizacją i eksploatacją obiektów elektroenergetycznych, produkcję urządzeń do przetwarzania informacji oraz aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

Inne komunikaty

bDzoZfzb