Trwa ładowanie...
bDJxaMlh

Notowania

FERRUM: strona spółki
9.11.2020, 15:39

FER Zawarcie umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. [„Bank”] umowy o wielocelowy limit kredytowy [„Umowa”].
Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzielił Spółce wielocelowego limitu kredytowego w kwocie 50 mln zł [„Limit”] z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, przede wszystkim w zakresie finansowania kontraktów realizowanych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [„GAZ-SYSTEM”]. Limit został udostępniony Spółce na okres do dnia 5 grudnia 2021 r. [okres udostepnienia kredytu], z zastrzeżeniem, że kwota kredytu będzie obniżana w dziewięciu równych miesięcznych ratach kapitałowych począwszy od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Oprocentowanie kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej i w oparciu o: stopę WIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w PLN i EURIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w EUR. Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej do kwoty 75 mln zł, cesja wierzytelności przysługujących Spółce od GAZ-SYSTEM z tytułu dostaw rur, pełnomocnictwo do rachunków bieżących Spółki w Banku, gwarancja spłaty Limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie nie wyższej niż 40 mln zł obowiązująca do dnia 5 marca 2022 r. oraz porozumienia o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Spółce przez Watchet Sp. z o.o. oraz FIPP FIZAN, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach. Udostępnienie przyznanego Limitu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji w tym w zakresie, ustanowienia na rzecz Banku ww. zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bDJxaMlP