Trwa ładowanie...
bDJaxSDF

Notowania

TIG Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w związku z transakcją przejęcia przez TIG spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o., a następnie połączenia jej z TIG

Zarząd Tech Invest Group ASI S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „TIG”) informuje, że w związku z postanowieniami umowy inwestycyjnej dotyczącej przejęcia Erato Energy Sp. z o.o. przez TIG, a następnie połączenia spółek (raport bieżący nr 35/2020), w dniu 25 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło między innymi:
- uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, które zostaną zaoferowane udziałowcom spółki fotowoltaicznej Erato Energy Sp. z o.o. w zamian za wniesienie do TIG 100% udziałów Erato Energy Sp. z o.o.; - uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, które zostaną zaoferowane głównym akcjonariuszom TIG (Pan Mariusz Muszyński, kontrolowana przez Pana Mariusza Muszyńskiego spółka Pretium Investments ASI Sp. z o.o., Pan Mateusz Holly, Pan Piotr Kumięga) oraz obligatariuszowi wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii A1, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 2,69 mln zł, który zostanie przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia finansowego TIG; - uchwały w sprawie powołania czterech członków Rady Nadzorczej; - uchwałę w sprawie zmian w statucie, w tym zmiany nazwy Spółki na Erato Energy ASI S.A.; - uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Akcje serii I będą akcjami imiennymi i takimi pozostaną co najmniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia TIG zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIG za rok obrotowy 2020. Dopiero po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela będą one przedmiotem ubiegania o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na NewConnect. Akcje serii J będą akcjami na okaziciela. Wszystkie osoby, do których skierowane będą akcje serii J zobowiązały się do niezbywania tych akcji przez rok od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał wraz z informacjami na temat głosowań, załączniki do podjętych uchwał, a także informacje o zmianach statutu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJaxSEn