Trwa ładowanie...
bESAIuPV
Notowania

EUR Informacja o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2020 roku Spółka przyjęła oferty inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.) na subskrypcję emisji obligacji serii B, w ramach programu emisji obligacji z dnia 18 listopada 2020 roku („Program”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2022 („Ustanowienie programu emisji obligacji”). Na podstawie ofert spółka zamierza wyemitować 125.000 niezabezpieczonych 5-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN („Obligacje”).
Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2.25 punktu procentowego w skali roku. Spółka planuje, że dzień emisji Obligacji przypadnie to 23 grudnia 2020 r. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 23 grudnia 2025 r.

Inne komunikaty

bESAIuQD