Trwa ładowanie...
bEahZXgB

Notowania

ALUMAST: strona spółki
17.12.2020, 12:24

ALU Udzielenie pożyczki płynnościowej

Zarząd Alumast S.A. powziął informację, iż Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. zatwierdził decyzję z dnia 11.12.2020 r. o przyznaniu Spółce Alumast S.A. pożyczki płynnościowej z Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR na następujących warunkach:
KWOTA POŻYCZKI: 1.000.000,- zł OKRES POŻYCZKI: 72 miesiące w tym OKRES KARENCJI: 6 miesięcy PROWIZJA: Brak OPROCENTOWANIE: zgodne z regulaminem (pożyczka połączona jest z dotacją pokrywającą w całości koszty oprocentowania) WYPŁATA ŚRODKÓW: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy PRAWNE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI: - weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową - wpis hipoteczny na II miejscu na kwotę 1.500.000,- zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30 A (prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków), objętej Księgą Wieczystą GL1W/00007321/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl., V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z roszczeniem o przesunięcie hipoteki na miejsce I po wykreśleniu hipoteki wpisanej na rzecz Banku Spółdzielczego w Gorzycach. - cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 26 x forma (urządzenie) do produkcji słupów kompozytowych 7,5 m - cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych - zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 2 x forma (urządzenie) do produkcji słupów kompozytowych 14 m - cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego wnioskującej firmy - oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc Spółka przeznaczy otrzymane środki finansowe na poprawę płynności finansowej.

Inne komunikaty

bEahZXhj