Trwa ładowanie...
bDUFkIaJ

Notowania

BOS: strona spółki
22.12.2020, 16:11

BOS Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A. na poziomie skonsolidowanym

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22.12.2020 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zalecenie przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie z szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu nr 575/2013, poprzez utrzymywanie przez Bank Ochrony Środowiska S.A., na poziomie skonsolidowanym, funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczanych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,50 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,37 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,28 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).
Wskazane powyżej zalecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Dotychczas Bank, na poziomie skonsolidowanym, utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,52 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 575/2013. Bank informował o tym w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. Na dzień sporządzenia raportu Grupa kapitałowa Banku spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty

bDUFkIbr