Trwa ładowanie...
bEihhkfF

Notowania

BPX: strona spółki
28.12.2020, 13:24

BPX Wezwanie do złożenia akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), („Ustawa”), Zarząd BPX S.A. („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki najpóźniej do dnia 7 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, w celu ich zapisania w rejestrze akcjonariuszy (o którym mowa art. 328 [1] § 5 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r.).

Inne komunikaty

bEihhkgn