Trwa ładowanie...
bDTrzfph

Notowania

ARTERIA: strona spółki
25.01.2021, 15:59

ARR Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami i zamiarze ogłoszenia wezwania na akcje

:
Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki Investcamp Sp. z o.o., działającej wspólnie z Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach (zwani dalej „Akcjonariuszami”), w którym poinformowała, iż w dniu 25 stycznia 2021 roku zawarte zostało porozumienie o wspólnym nabywaniu akcji spółki pod firmą Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Porozumieniem"). Członkami Porozumienia są Akcjonariusze spółki posiadający łącznie 2 136 799 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, Akcjonariusze będący jego uczestnikami postanowili ogłosić wspólnie wezwanie na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie na sprzedaż 681 084 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki, co łącznie z posiadanymi obecnie przez Akcjonariuszy akcjami Spółki będzie stanowiło 66% akcji Spółki w jej kapitale zakładowym, zgodnie z wymogami art. 73 ust. 1 oraz art. 77-79 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty

bDTrzfpP