Trwa ładowanie...
bDTrMqol

Notowania

ARTERIA: strona spółki
25.01.2021, 16:23

ARR Zmiana stanu posiadania akcji Spółki w związku z zawarciem Porozumienia.

Zarząd Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki Investcamp Sp. z o.o., która działając wspólnie z Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach, poinformowała o zmianie stanu posiadania akcji spółki pod firmą Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”). Zawiadomienie zostało sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25).
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki nastąpiła w wyniku zawarcia porozumienia (zwanego dalej „Porozumieniem”) o wspólnym nabywaniu akcji spółki pod firmą Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”). Porozumienie zawarte zostało w dniu 25 stycznia 2021 roku pomiędzy Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach (zwanych dalej także „Uczestnikami” lub „Stronami”). Przed zawarciem Porozumienia, poszczególni Uczestnicy Porozumienia posiadali bezpośrednio, według złożonych oświadczeń, następującą liczbę akcji Spółki: 1. Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał bezpośrednio 851 811 (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji Spółki, stanowiących 19,95% (słownie: dziewiętnaście procent i 95/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 19,95% (słownie: dziewiętnaście procent i 95/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2. Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji posiadał bezpośrednio 606 883 (słownie: sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących 14,21% (słownie: czternaście procent i 21/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% (słownie: czternaście procent i 21/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 3. Marcin Marzec posiadał bezpośrednio 155 040 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, stanowiących 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 4. Sebastian Pielach posiadał bezpośrednio 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 5.Ewa Czarzasta-Marzec posiadała bezpośrednio 200 410 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dziesięć) akcji Spółki, stanowiących 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 6.Anna Pielach posiadała bezpośrednio 111 891 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według wyżej złożonych oświadczeń, przez zawarciem Porozumienia jego Strony posiadały łącznie 2 136 799 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawarcie Porozumienia o wspólnym nabywaniu akcji spółki pod firmą Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez uczestników Porozumienia. W związku z powyższym, po zawarciu Porozumienia jego Strony posiadały następującą liczbę akcji Spółki: 1. Investcamp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada bezpośrednio 851 811 (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jedenaście) akcji Spółki, stanowiących 19,95% (słownie: dziewiętnaście procent i 95/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 19,95% (słownie: dziewiętnaście procent i 95/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 2. Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji posiada bezpośrednio 606 883 (słownie: sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących 14,21% (słownie: czternaście procent i 21/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% (słownie: czternaście procent i 21/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 3. Marcin Marzec posiada bezpośrednio 155 040 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, stanowiących 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 4. Sebastian Pielach posiada bezpośrednio 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 5.Ewa Czarzasta-Marzec posiada bezpośrednio 200 410 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dziesięć) akcji Spółki, stanowiących 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 6.Anna Pielach posiada bezpośrednio 111 891 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym po zawarciu Porozumienia jego Strony posiadają łącznie 2 136 799 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) w jej kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 50,04% (słownie: pięćdziesiąt procent i 4/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne uczestników Porozumienia posiadające akcje Spółki. Poza niniejszym Porozumieniem, żaden z uczestników Porozumienia, ani żaden z podmiotów zależnych uczestników Porozumienia, nie jest stroną jakiegokolwiek innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy. W załączeniu pełna treść złożonego zawiadomienia do Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrMqoT