Trwa ładowanie...
bDTrOGeZ

Notowania

ULMA: strona spółki
2.02.2021, 16:51

ULM Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za IV kwartały 2020 r.

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres 4 kwartałów 2020 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2019 roku].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres 4 kwartałów 2020 roku: Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 190 643 tys zł [229 366 tys. zł] spadek -16,9% w tym: - Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 144 850 tys zł [183 309 tys. zł] spadek -21,0%, - Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 45 793 tys zł [46 057 tys. zł] spadek -0,6%, - Skonsolidowany EBITDA: 70 282 tys zł [102 164 tys zł], spadek o -31,2% - Skonsolidowany zysk netto: 20 189 tys zł [46 201 tys zł], spadek o -56,3% - Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki): 77 765 tys zł [58 970 tys zł], wzrost o 31,9%. Prezentowane powyżej wyniki sprzedażowe Grupy Kapitałowej zgodne są z prognozami, na które Zarząd wskazywał w Raporcie Bieżącym nr 3/2020 określając prawdopodobny wpływ pandemii coronawirusa na przychody Grupy Kapitałowej w całym roku obrachunkowym. W analizowanym okresie 4 kwartałów 2020 roku Grupa Kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku, co przełożyło się na spadek łącznych przychodów ze sprzedaży oraz na słabsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Zgodnie z prognozami ujętymi w ww. raporcie bieżącym największym wyzwaniem dla Grupy Kapitałowej pozostawało utrzymanie poziomów kontraktacji w segmencie „obsługi budów”, a w ramach tego segmentu działalności, w zakresie kontraktów z zakresu budownictwa kubaturowego. Ostatecznie w 2020 roku odnotowano spadającą ilość nowych zleceń w ramach tego segmentu działalności co sprzyjało dodatkowo spadkowi cen usług ofertowanych przez Grupę Kapitałową. Na prezentowane powyżej wyniki wpływ miał też efekt tzw. wysokiej bazy, bowiem IV kwartał 2019 roku bogaty był w transakcje eksportowe związane z przesunięciami i sprzedażą sprzętu budowlanego (szalunków budowlanych) w ramach Unii Europejskiej. Z kolei, działalność handlowa Grupy Kapitałowej w ramach segmentu „sprzedaży materiałów budowlanych” była dość stabilna szczególnie w 2 połowie 2020 roku, czego rezultatem dla danych sprawozdawczych za okres pełnego roku był tylko niewielki spadek w porównaniu z rokiem 2019. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

bDTrOGfH