Trwa ładowanie...
bDSDLKCZ

Notowania

PEKABEX: strona spółki
3.02.2021, 18:54

PBX Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Spółki”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Tonsa S.A. - SICAF - RAIF zawiadomienie na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (zawiadomienie w załączeniu do niniejszego raportu).
Zgodnie z zawiadomieniem, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszone przez zawiadamiającego w dniu 23 grudnia 2020 r. („Wezwanie”), nie złożono żadnych zapisów, w efekcie czego nie doszło do nabycia żadnych akcji Spółki. Z zawiadomienia wynika nadto, że na datę Wezwania, zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiadał 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku Wezwania, na dzień zawiadomienia, zawiadamiający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (za pośrednictwem STE sp. z o.o.) posiada 9.784.585 akcji Spółki, dających prawo do 9.784.585 głosów, stanowiących 39,41% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Ponadto zawiadomienie zawiera informacje, że: 1) Brak jest podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki; 2) Zawiadamiający nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej; 3) Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie publicznej; 4) w zw. z pkt. 3 łączna suma liczby głosów, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 9 ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów są równe wskazanym w akapicie powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSDLKDH