Trwa ładowanie...
bDSoVpVh

Notowania

REGNON: strona spółki
11.02.2021, 23:14

REG Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 10 lutego 2021 r. o następującej treści:
Ecospirit OÜ z siedzibą w Tallinie, Republika Estońska, [dalej: Zawiadamiająca], na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2020, poz. 2080] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia że: 1. w dniu 10 lutego 2021 r. zwiększyła swój udział w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] z 0,00% do 32,23% w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy dwóch umów cywilnoprawnych z dnia 10 lutego 2021 r., na podstawie których Zawiadamiająca nabyła 1.537.863 akcji Spółki. 2. przed nabyciem akcji w dniu 10 lutego 2021 r. Zawiadamiająca nie posiadała akcji Spółki i głosów na WZA Spółki. 3. po nabyciu akcji w dniu 10 lutego 2021 r. Zawiadamiająca posiada 1.537.863 akcji Spółki [w tym 0 akcji imiennych i 1.537.863 akcji na okaziciela] dających 1.537.863 głosów [w tym 0 z akcji imiennych i 1.537.863 z akcji na okaziciela], co stanowi 32,23% udziału w kapitale [w tym 0,00% z akcji imiennych i 32,23% z akcji na okaziciela] oraz 32,23% udziału w głosach na WZA Spółki [w tym 0,00% z akcji imiennych i 32,23% z akcji na okaziciela]. 4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki. 5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. 6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji – 0 głosów, brak takich akcji i instrumentów. 7. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art.69b ust. 1pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych – 0 głosów, brak takich akcji i instrumentów. 8. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów – 1.537.863 głosów i 32,23% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty

bDSoVpVP