Trwa ładowanie...
bEahfmLF

Notowania

CAM Zawarcie porozumień dot. produkcji, promowania i sprzedaży produktów Emitenta

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 15 marca 2021 r. Spółka zawarła z zagranicznym kontrahentem [Kontrahent] cztery porozumienia przyznające Kontrahentowi prawo do produkcji, promowania i sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku produktów Esthechoc, Rechoc oraz produktu Sportchoc [w różnych formatach, w przypadku zakończenia dla tego produktu prac rozwojowych przez Emitenta]. Zgodnie z zawartymi porozumieniami Spółka udzieli Kontrahentowi wyłącznej, niezbywalnej licencji w zakresie uzgodnionych produktów na ww. obszarze, w tym prawo do udzielania sublicencji, przy czym rozpoczęcie realizacji współpracy z Kontrahentem nastąpi po pokryciu przez Kontrahenta na rzecz Spółki wybranych kosztów koniecznych do poniesienia przez Emitenta związanych z przygotowaniem produktów do sprzedaży na terytoriach objętych porozumieniami, o czym Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym.
Porozumienia przewidują również płatność przez Kontrahenta na rzecz Spółki opłat licencyjnych w okresie kolejnych trzech lat z wyłączeniem pierwszego półrocza od dnia zawarcia porozumień o realizacji, których Spółka będzie informowała na gruncie raportów okresowych. W pozostałym zakresie zawarte porozumienia zawierają postanowienia typowe dla tego typu kontraktów i nie przewidują odpowiedzialności Emitenta z tytułu sprzedaży produktów przez Kontrahenta na uzgodnionych rynkach.

Inne komunikaty

bEahfmMn