Trwa ładowanie...
bEqgInDp

Notowania

GEOTRANS: strona spółki
16.03.2021, 15:21

GTS Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 marca 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 1.246.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania przez okres kolejnych 18 miesięcy. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEqgInDX