Trwa ładowanie...
bDZoQYet

Notowania

APE Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok oraz ich wpływ na realizację postanowień umowy leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 22 marca 2021 r. procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 85,4 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -2,6 mln zł - wynik EBITDA: 0,7 mln zł - strata netto: -5,4 mln zł Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok były następujące: - przychody ze sprzedaży: 134,8 mln zł - zysk z działalności operacyjnej: 13,0 mln zł - wynik EBITDA: 16,1 mln zł - zysk netto: 10,6 mln zł Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych oraz przesunięciami realizacji projektów na kolejne okresy. Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników ostatecznych. Ostateczne wyniki finansowe za 2020 r., zbadane przez biegłego rewidenta, zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie rocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r. Jednocześnie, w związku z oszacowaniem wstępnych wyników finansowych za 2020 rok, Zarząd Emitenta powziął wiedzę o niedotrzymaniu wskaźników wymaganych w umowie leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym zawartej z ING Lease Polska Sp. z o.o. (Finansujący), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Główną przyczyną niedotrzymania wskaźników był obniżony poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku operacyjnego przy zachowaniu dotychczasowego poziomu zadłużenia finansowego oraz nakładów inwestycyjnych. W związku z powyższym, zgodnie z umową, w terminie 30 dni od pisemnego wezwania od Finansującego, Emitent będzie zobowiązany do naprawienia przypadku naruszenia poprzez zdeponowanie na rachunku Finansującego kaucji zabezpieczającej (maksymalnie do ok. 7,5 mln zł) lub do zapłaty Finansującemu odpowiadającej jej kwoty, co zostanie rozliczone przez Finansującego w ramach opłat leasingowych za przyszłe okresy. Emitent podejmuje działania mające na celu nie skorzystanie przez Finansującego z prawa do wystawienia wezwania i czasowe zawieszenie poziomu wymaganych wskaźników.

Inne komunikaty

bDZoQYfb