Trwa ładowanie...
bDTagUPp

Notowania

ULMA: strona spółki
7.04.2021, 15:07

ULM Rekomendacja Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy

Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę nr 5/2021 dotyczącą przyjęcia rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Zarząd Spółki zaproponował przeznaczenie całego zysku netto Spółki za 2020 rok w kwocie 11.205.424,56 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote, 56/100) oraz kwotę 28.842.491,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 28/100) pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy w kwocie łącznej wynoszącej 40.047.915,84 zł (słownie: czterdzieści milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych, 84/100), tj. w kwocie 7,62 zł na jedną akcję (słownie: siedem złotych i 62/100) brutto. Wysokość proponowanej dywidendy, w opinii Zarządu, stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami Spółki dla finansowania swojej działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej. Zarząd Spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 6-ty dzień roboczy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a jako termin wypłaty dywidendy 10-ty dzień roboczy od dnia nabycia praw do dywidendy. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż przedłożył wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do oceny i akceptacji. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska S.A.

Inne komunikaty

bDTagUPX