Trwa ładowanie...
bDTafIUl

Notowania

NEUCA: strona spółki
7.04.2021, 18:02

NEU Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały

Zarząd NEUCA S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Abrasco Limited w Larnace („Akcjonariusz”) będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2021 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA.
Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad następującej sprawy: Uchwała nr 20 – w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za 2020r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ACP PHARMA SA w Toruniu za 2019r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 34.737 sztuk akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii M. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 19. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej NEUCA SA. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-12
NEU Nabycie akcji własnych
704,00
-0,14
2021-04-07
NEU Wprowadzenie na wniosek Akcjonariusza nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektem uchwały
704,00
-0,28
2021-04-06
NEU Nabycie akcji własnych
703,00
-0,28
2021-04-01
NEU Zwołanie ZWZA
698,00
+0,29
2021-03-25
NEU Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych
700,00
0,00
2021-03-22
NEU Powołanie Członka Zarządu
703,00
-0,28
2021-03-18
NEU Rezygnacja Członka Zarządu
697,00
0,00
2021-03-08
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
720,00
0,00
2021-03-03
NEU Aktualizacja programu skupu akcji własnych
730,00
-0,27
2021-03-02
NEU Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ
730,00
0,00
bDTafIUT