Trwa ładowanie...
bDTmqLYl

Notowania

KETY: strona spółki
8.04.2021, 16:31

KTY Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 08-04-2021 r. podjął uchwałę, w której postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 296 153 755,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100) w następujący sposób: - kwotę 295 935 869,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, - kwotę 217 886 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze, b) użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy dwieście osiem złotych 66/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; c) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 430 150 077,69 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 69/100), tj. 44,67 zł na akcję, licząc według liczby akcji Spółki (9 629 507) na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym maksymalną dopuszczalną kwotę kapitału zapasowego możliwego do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, i jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto. Jednocześnie Zarząd Spółki stwierdza, że zgodnie z jego szacunkami kwota kapitału zapasowego Spółki pozostała po użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa powyżej, możliwa, na podstawie obowiązujących przepisów, do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, wynosi 38 514 646,53 zł. Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 r., jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 31-05-2021 roku, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się: • dzień 18-06-2021 r. – kwota w wysokości 129 035 393,80 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 80/100), tj.13,40 zł na akcję (słownie: trzynaście złotych 40/100), • dzień 31-08-2021 r. – kwota w wysokości 301 114 683,89 zł (słownie: trzysta jeden milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 89/100), tj. 31,27 zł na akcję (słownie: trzydzieści jeden złotych 27/100), Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie drugiego i trzeciego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych. Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 08-04-2021 r., działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku i wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Inne komunikaty

bDTmqLYT