Trwa ładowanie...
bDTlHeKZ

Notowania

BUDIMEX: strona spółki
8.04.2021, 17:01

BDX Projekt i Budowę Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8 – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.04.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8.
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 22.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 19/2021. Wartość oferty: 202 557 652,00 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie strony Termin zakończenia robót: 41 miesięcy od daty zawarcia umowy Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 15 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

Inne komunikaty

bDTlHeLH