Trwa ładowanie...
bDXFXAeZ

Notowania

ERBUD: strona spółki
13.04.2021, 8:20

ERB Wniosek Zarządu Erbud S.A. dotyczący przeprowadzenia skupu akcji własnych

Zarząd Erbud S.A. („Spółka”) informuje, że podjął 13 kwietnia 2021 r. decyzję o zaproponowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie do 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/00) na nabycie akcji własnych Spółki oraz utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych 00/00), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
Celem nabycia akcji własnych będzie ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd proponuje udzielenie przez Walne Zgromadzenie upoważnienia dla Zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez Spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej, przy czym ustalona cena nie będzie niższa niż 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/00) oraz wyższa niż 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/00). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie podjął decyzji o wznowieniu stosowania polityki dywidendy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-05-05
ERB Podpisanie przez Emitenta znaczącej umowy z podwykonawcą o wartości 23,54 mln zł netto na kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji żelbetowych obiektów na realizowanej przez Emitenta inwestycji: Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL OLEŚNICA. robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego:
63,00
+2,86
2021-05-04
ERB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - zawarcie znaczącej Umowy o wartości 27,4 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dębnica Kaszubska oraz otrzymanie polecenia rozpoczęcia prac.
60,00
+4,67
2021-04-30
ERB Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
60,00
-0,33
2021-04-30
ERB Informacja o wypełnieniu się warunków zawieszających określonych w warunkowej Umowie zakupu Nieruchomości położonych w Ostaszewie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
60,00
-1,33
2021-04-30
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 229 mln zł na budowę Centrum Dystrybucyjnego LIDL OLEŚNICA
60,00
0,00
2021-04-27
ERB Umowa o kredyt nieodnawialny z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. na zakup nieruchomości inwestycyjnych - realizacja strategii Grupy Erbud.
56,40
+1,42
2021-04-27
ERB Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
56,40
+1,42
2021-04-14
ERB Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Erbud S.A. wraz z treścią projektów uchwał
57,20
-3,50
2021-04-13
ERB Wniosek Zarządu Erbud S.A. dotyczący przeprowadzenia skupu akcji własnych
57,20
0,00
2021-04-09
ERB Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 9 kwietnia 2021 roku.
52,20
+4,60
bDXFXAfH