Trwa ładowanie...
bEgXNabp

Notowania

GEOTRANS: strona spółki
16.04.2021, 12:14

GTS Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Emitentem a podmiotem z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 333.600,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) netto. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur wystawianych przez Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bEgXNabX