Trwa ładowanie...
bEieqrvV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
26.04.2021, 17:53

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z Prologis Poland LXXX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: generalne wykonawstwo budynku magazynowego dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, systemu dróg i placów oraz zapewnienie infrastruktury technicznej w Łodzi DCA2 Prologis Park Łódź Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: z dniem podpisania umowy Termin zakończenia robót: 30.10.2021 roku Okres gwarancji: umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Okres rękojmi: umowa przewiduje zróżnicowany okres rękojmi ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 15% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na wykonawcę: 10% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bEieqrwD