Trwa ładowanie...
bEhETBqZ

Notowania

MVP Zawarcie aneksu i nowacji do umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w okolicy Warszawy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dn. 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zawarcia umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego, Zarząd Marvipol Development S.A. [Emitent] informuje o podpisaniu w dniu 5 maja 2020 r. przez PDC Industrial Center 130 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Kredytobiorca], będącą wspólnym przedsiębiorstwem Marvipol Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta, PG Dutch Holding I B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Investar Financial Corporation z siedzibą w Irving, Texas, USA, aneksu i nowacji [Aneks i Nowacja] do umowy kredytu [Umowa, Kredyt] zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank].
Przedmiotem Aneksu i Nowacji jest w szczególności postanowienie o zwiększeniu łącznej kwoty Kredytu, przy czym przyjęto, że zwiększenie to będzie miało formę kredytowania drugiej fazy projektu magazynowego. Zgodnie z powyższym Kredyt będzie przez Bank wypłacany w formie: 1) Transzy Budowlanej, która w fazie I obejmuje kwotę do 16.196.707 EUR, a w fazie II kwotę do 12.178.800 EUR, tj. w łącznej kwocie do 28.375.507 EUR; 2) Transzy Inwestycyjnej, która w fazie I obejmuje kwotę do 16.196.707 EUR, a w fazie II kwotę do 12.178.800 EUR, tj. w łącznej kwocie do 28.375.507 EUR; 3) Transzy VAT, która w fazie I obejmuje kwotę do 17.000.000 PLN, a w fazie II kwotę do 11.900.000 PLN, tj. w łącznej kwocie do 28.900.000 PLN. Przeznaczenie poszczególnych transz nie uległo zmianie. Data ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej została ustalona dla fazy I na 24 kwietnia 2022 roku, zaś dla fazy II na 30 grudnia 2022 roku lub na dzień przypadający 18 miesięcy od dnia podpisania Aneksu i Nowacji, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Data ostatecznej spłaty Transzy Inwestycyjnej została ustalona na dzień przypadający 60 miesięcy od dnia wykorzystania środków z Transzy Inwestycyjnej, jednakże nie później niż 24 kwietnia 2027 roku dla fazy I oraz nie później niż 30 grudnia 2027 roku dla fazy II. Data ostatecznej spłaty Transzy VAT została ustalona na dzień ostatecznej spłaty Transzy Budowlanej. W zakresie zabezpieczenia spłaty Kredytu zmianie uległy sumy hipotek w ten sposób, że: - wynosząca dotychczas 24.295.060,50 EUR suma hipoteki o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowionej przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, zostaje zwiększona do 42.563.260,50 EUR, oraz - wynosząca dotychczas 25.500.000,- PLN suma hipoteki o drugim pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowionej przez Kredytobiorcę na rzecz Banku na nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany Projekt, zostaje zwiększona do 43.350.000,- PLN. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy znaczącym zmianom.

Inne komunikaty

bEhETBrH